Schůze 5.2.2010

Výpis ze schůze občanského sdružení

Občanské sdružení Cetorázek se sídlem Cetoraz 104, 394 11

 Výpis ze členské schůze sdružení konané dne 5.2.2010

 

přítomni: …………………..7
omluveni: ………………….11
nepřítomni:………………11

hosté: ………………………..1

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná

1) seznámení se založením účtu sdružení

 

2) Žádost o příspěvek od Kraje Vysočina

- Program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit – uzávěrka 5.3.

- Program na podporu výstavby a údržby sportovních aktivit a tělovýchovných zaízení na území kr.Vysočina

 

3) Žádost o příspěvek obecního úřadu na Dětský karneval

 

4) Příprava masek na Masopust + rozplánování a příprava celé Akce

 

 zapsal: Zemanová


ověřil: Melicharová

 

Příloha: Prezenční listina ze dne 5.2. 2010